Chương trình Quốc gia

Chương trình của nhà trường được xây dựng dựa trên chương trình giáo dục Quốc gia, chương trình Tiếng Anh tăng cường (English, Math & Sciences), có bổ sung thêm các chương trình bản sắc của nhà trường, như: Times Skills, Kỹ năng Đọc – Viết, Khám phá STEAM, Dự án cá nhân và các chương trình bổ trợ khác.

Cơ cấu chương trình giáo dục bậc Tiểu học tại Times School được trình bày trong hình bên dưới. 

 

Cơ cấu chương trình giáo dục bậc tiểu học  tại Times School.

Ngoài chương trình Giáo dục Quốc gia, Times School còn có chương trình giáo dục bản sắc độc đáo và hấp dẫn, bao gồm các bộ môn sau:

  • Tiếng Anh tăng cường
  • Khám phá STEAM
  • Kỹ năng Times Skills
  • Kỹ năng Đọc – Viết
  • Dự án cá nhân

Nội dung các môn học này được thiết kế và tổ chức theo hướng tích hợp với các môn học của chương trình giáo dục quốc gia tạo thành một thể thống nhất, hướng đến việc hiện thực hóa triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi và các mục tiêu giáo dục của nhà trường. 

Phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục “Đồng kiến tạo” được TS. Giáp Văn Dương tiếp thu, phát triển và đưa nó trở thành phương pháp giáo dục chủ đạo của nhà trường.

Phương pháp giáo dục Đồng kiến tạo.